برنامه كلاسي روز پنجشنبه ترم اول ۹۴

اصول برنامه .... تصمیم گیری در مسائل مالی. )*(. خ نیکخواه ... مالی. 12911. آقای دکتر ناطق. 908. حسابداری و مدیریت. )**(. دکتر ودیعی. 008. 308 ...
 • ● برنامه كلاسي روز پنجشنبه ترم اول ۹۴ – ۹۳ دانشكده علوم انساتي...
  • ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (*). ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (**). دﮐﺘﺮ. ﺻﺎرﻣﯽ. دﮐﺘﺮ. ودﯾﻌﯽ. 118. ﺗﺤﻘﯿق در ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ .... 316. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (**). ﺗﺼﻤﯿم ﮔﯿﺮى در ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﻣﺎﻟﯽ (*). خ. ﻧﯿﮑﺨﻮاه. دﮐﺘﺮ. ﺻﺎرﻣﯽ. 116.
   www.iau-neyshabur.ac.ir
 • ● نهمين همايش سراسري حسابداري ايران - دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • بنا به پيشنهاد آقاي دكتر رحماني و موافقت اعضاي كميته‌ي علمي نهمين همايش سراسري ... مقاله‌اي تحت عنوان Issues of Professionalism in a Rapidly Changing Economic ... آقای‌دكتر محمد حسين وديعي .... کاربرد تئوری تصمیم گیری بیز در حسابداری.
   seminars.usb.ac.ir
 • ● فروشگاه اینترنتی کتاب ایران (موج سوم) - تصمیم گیری در مسائل مالی ...
  • دسته: مدیریت مالی و بانکداری تصمیم گیری در مسائل مالی (مدیریت مالی 2) ... صفحات: 460; نویسنده: دکتر حمیدرضا وکیلی فرد; نام لاتین: Financial Decision Making ...
   moj-sevom.com
 • ● شماره 3، نیمه اول 1391 - دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
  • European ... ودﯾﻌﯽ ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ. داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداري و اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. 20. -. دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد. ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻓﺮ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﻟﯽ وﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارز و ﻣﺴﺎﺋﻞ ... ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﻓﻀﺎي ﻧﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.
   fea.um.ac.ir
 • ● شماره 30، بهار 1389
  • دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. داﻧﺸﻴﺎر. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اداري و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ. ﺣﺴ .... دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ودﻳﻌﻲ ... ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، ﺿﻌﻒ و ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺋﻲ و.
   fea.um.ac.ir
 • ● اصلی
  • 16, 15, تحقیقی پیرامون مسائل اداری و هواپیمائی کشوری, 50, تهران, ارشد, رضا ..... 133, 132, بررسی صورت های مالی و نقش آن در تصمیم گیری (درایران), 69, تهران, ارشد ..... های مالی شرکت های ساختمانی پیمانکاری در ایران, 73, تهران, ارشد, محمدحسین ودیعی  ...
   bayanbox.ir
 • ● دانلود رایگان مقاله حسابداری - حسابداری عملی و پایان نامه حسابداری و ...
  • دکتر داریوش فروغی-محمد حقیقی پراپری- امیر رسائیان ... با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیری های مدیران و توسعه فناوری های پیشرفته در ابعاد مختلف ...... نویسنده: محمد حسین ودیعی، سعید آسیابانی ... واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره؛ نحوه قیمت گذاری سهام واگذار شده است.
   account-ing.persianblog.ir
X
X
X