ترمه و سرمه

آموزش سرمه دوزی. ... تابلوی سرمه دوزی. این تابلو اولین کار سرمه دوزی من هست.این تابلو بر روی پارچه مخمل کار شده و در آن از چند نوع دوخت استفاده شده است.
X
X
X