فهرست استاندارد ها و دستورالعمل ها - سازمان نقشه برداري كشور

دستورالعمل آماده‌سازی داده‌های مکانی مقياس 1:2000 برای تشکیل پایگاه داده ... استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه‏ هاي رقومي 1:5000 بطريقه فتوگرامتري. 1.1. اسفند ماه ...
 • ● دستورالعمل تهیه نقشه های بزرگ مقیاس به روش نقشه برداری هوایی
  • ٣. اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي رﻗﻮﻣﻲ. 1:1000،1:500. و. 1:2000. ﺑﻪ روش. ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ..... ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. آﻣﺎده ﺳﺎزي داده ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس. 2000 :1. ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ. (TDB).
   tc.ncc.org.ir
 • ● دستورالعمل آماده سازی داده های مکانی برای تشکیل پایگاه داده توپوگرافی
  • ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺮداري ﻛﺸﻮر. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﺎده. ﺳﺎزي. داده. ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ. ﻣﻘﻴﺎس. 1:2000. ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ... ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸـﻪ ﺑـﺮداري ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﻜﺎﻧﻲ. ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﺎزي. در زﻣﻴﻨﺔ ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺮداري و ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ. از وﻇﺎﻳﻒ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ.
   tc.ncc.org.ir
 • ● آموزشکده نقشه برداری-دکتر غلامرضا فلاحی
  • ... استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس 1:500، 1:1000، ... دستورالعمل ایجاد لایه های بلوک شهری از نقشه های 1:2000 برای استفاده در نقشه های مرکز آمار ... مجری طرح پژوهشی پایگاه داده توپوگرافی ملی در قرن بیست و یکم ...
   www.gtc.ac.ir
 • ● غلامرضا فلاحی
  • ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ، ﺩﻳﻤﺎﻩ. 1389. •. ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ .... 1377. •. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻗﻮﻣﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ. 1:500. ،. 1:1000. ،. 1:2000 .
   issge.ir
 • ● استاندارد پایگاه اطلاعات جغرافیایی - GIS صنعت برق
  • ی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺟﺎﻣﻊ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و .... 1:2,000. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﺮح ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ . ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس. در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ... رﻗﻤﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ .... ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت.
   gis.tavanir.org.ir
 • ● gis - علوم جغرافیا
  • استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس ... دستورالعمل آماده سازی داده های مکانی مقیاس 1:2000 برای. تشکیل پایگاه داده توپوگرافی. دانلود.
   geographyscience.persianblog.ir
 • ● جی آی اس(GIS) - مهندسی عمران راه و ساختمان - بلاگفا
  • Windows 2000 Professional ..... دانلود رایگان استانداردها و دستورالعملهای اجرایی به همراه قالب پایگاه داده ها(یستم اطلاعات جغرافیایی) ... دانلود مقاله تهيه نقشه كاربري اراضي با استفاده از GIS و RS مطالعه موردي شهرستان پاكدشت.
   hfarahani48.blogfa.com
X
X
X