نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی (کد 2125)

زبان انگليسي: 1ـ كتاب مدرسان شريف ... 2ـ احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي، دكتر علي دلاور ... 3ـ روانشناسي پرورشي نوين، دكتر سيف (نشر دوران )
X
X
X