موسسه آموزشی سنجش فرهمندان , کنکور

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص حذف كد رشته امتحاني 1508 (بهداشت آبزيان) از آزمون ورودی تحصيلات تكميلي (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپيوسته داخل) سال ...
 • ● کارنامه - شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
  • سنجش. کارنامه نهايي آزمون آزمايشي سنجش پیش مورخ ۲ آبان ماه · کارنامه نهايي آزمون تابستانه سنجش مورخ ۱۴ شهریورماه ...
   sanjeshserv.ir
 • ● استخدام عضو هیات علمی در موسسه آموزش عالی فرهمند لاریجان آمل
  • موسسه آموزش عالی فرهمند لاریجان آمل در نظر دارد برای تکمیل کادر هیات علمی مورد نیاز خود، از میان افراد فارغ التحصیلان مقطع دکتری در رشته های (نرم افزار کامپیوتر - برق - عمران - حسابداری - معماری - مدیریت رسانه) پس از بررسی ... استخدام تبریز ... ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺳﻨﺠﺶﺁﻣﻮﺯﺵکﺸﻮﺭ. ﺷﺮکـﺖ. ﺗﻌﺎﻭﻧــی. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺳﻨﺠﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺵ. کﺸﻮﺭ. ﺧﺪﻣﺎﺕ.
   www.unp.ir
 • ● فهرست‌ رشته‌ هاي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي در آزمون ...
  • انساني, سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي, موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه - ... چندگروهي, تربيت بدني وعلوم ورزشي, موسسات اموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي ... چندگروهي, حسابداري, موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز ...... رياضي, كارداني علمي -كاربردي نرم افزاركامپيوتر, موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان.
   www.sanjesh.org
 • ● پورتال شهرداری تبریز - ليست داروخانه هاي تبريز
  • صفحه اصلی | شهرداری تبریز | درباره تبریز | اطلاعات شهری | گردشگری | تماس با ما ..... خيابان 17 شهريور ،‌روبروي آموزش وپرورش ناحيه 2. روزانه. 5541578. آقاي دكتر ...
   tabriz.ir
 • ● A Study of Relationship between Organization Culture and ... - Sid
  • ﻳ. ﺮﻳﺘﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ... 33. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ . ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ... اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻳﺮان . . 2 .... ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎ از ﻳـﻚ ... ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ... ﻓﻘﻬﻲ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ،. ). 1381. ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ. ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. : -1. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري. : اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ...
   www.sid.ir
X
X
X