بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور

و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور – مرکز درمان دوربینی ، نزدیک بینی ، پیرچشمی ، آستیگماتیسم ، انحراف چشم، کاتاراکت(آب ...
 • ● کلینیک چشم پزشکی فوق تخصصی رازی
  • دكتر لاشيئي استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص جراحی شبکیه و رتین ... دکتر مهدي حسيني تهراني استاد دانشگاه تهران فوق تخصص قرنيه.
   www.razieyeclinic.com
 • ● ادامه مطلب
  • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﻣﻐـﺰ و اﻋـﺼﺎب، .... دو راﻫﯽ ﻗﻠﻬﮏ. 22261818. -. 22262828. -. 22263838. 51. ﮐﺴﺮي. ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻣﯿﺪان آرژاﻧﺘﯿﻦ. – ..... درﻣﺎﻧﮕﺎه ا. ﻋﺼﺎب. ﺳﻬﺮوردي. خ. -. ﺳﻬﺮوردي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﭘﺎداﻧﺎ. (. ﻣﺮﮐﺰ. MRI. و. CT scan.
   refah.aut.ac.ir
 • ● فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم - لیست آخرین پزشکان ...
  • کد پزشک :16631; تخصص :متخصص بیماری های داخلی - فوق تخصص غدد درون ریز و ... 23 - بیمارستان کسری; پست الکترونیک: D16639@tebresaneh.com; تلفن: ...
   www.tebresaneh.com
 • ● بیمارستان و کلینیک - پیوندهای جام - بزرگترین مرجع سایت های فارسی
  • آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی نور (مشهد) · آزمایشگاه ... بیمارستان آذربایجان ( ارومیه) · بیمارستان ... بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کسری · بیمارستان ...
   peyvandha.jamnews.ir
X
X
X