لاگ بوک کارآموزی روانپرستاری

ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ. 10. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرت داروﯾﯽ و ﮐﺎردﮐﺲ. 11. دارو دادن و آﻣﻮزﺷﻬ. ﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. 12. ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از. ECT. 13. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎي روان ﺟﺴﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎر و. اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ. ﺑﯿﻤﺎر و.
 • ● ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل از ﺑﻴﻤﺎران و ﮔﺰارش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺶ اﻋﺼ
  • ﮔﺰارش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب و. ب و. ﺰ رش ﭘﺮ ري ﺑ ﺶ. ب و ..... ﻧﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎرﯼ ﮐﻪ ﮔﺰارش را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺿ ﻴﺖ ﺑﻴ ﺎر هﻨﮕﺎ ﺑ ﺘﺮﯼ ..... رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎر ﮔﺎهﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺼﻮص آﻪ ➢. ﻮص. ا ي از ﺰار.
   darman.sums.ac.ir
 • ● کارآموزی بهداشت روان
  • ﺩﺭﺱ : ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ ﺭﻭﺍﻧﭙﺮﺳﺘﺎﺭﻱ (ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ). 91. -. 92. ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ : ﺭﻭﺍﻧﭙﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ... ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ، ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺖ  ...
   www.kiau.ac.ir
 • ● cv - دانشکده پرستاری و مامایی رازی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • کارشناسی ارشد آموزش روانپرستاری اصفهان. کارشناسی ... 1- مدیر گروه روانپرستاری: 26/9/77 – 26/9/82 .... 32- اصول مقاله نویسی وارسال مقاله به مجلات30/ 4-1/5/87.
   snm.kmu.ac.ir
 • ● پرستاران توانمند ايران
  • ثبت دقیق گزارش پرستاری از جهات مهم حائز اهمیت است تا جائیکه “اگر کاری انجام شده ولی ثبت نشده باشد بمنزله عدم انجام آن است”. یک ثبت خوب میتواند انعکاس دهنده ...
   irannurse.ir
 • ● کاراموزی بهداشت روان لاگ بوک (1) - دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  • کار آموزی بهداشت روان (روانپرستاری). دانشجویان کارشناسی پیوسته .... گزارش نویسی اصولی و شرکت در گزارش تعویض شیفت. کنترل دقیق کاردکس و پرونده و ...
   www.goums.ac.ir
 • ● معاونت درمان - پرستاری ٢
  • دانلود : استاندارد خدمات پرستاري (روانپرستاري) حجم فایل 61 KB. دانلود : استانداردخدمات ... دانلود : گزارش نويسي در پرستاري حجم فایل 369 KB. دانلود : استاندارد خدمات ...
   darman.umsha.ac.ir
X
X
X