آذر ۸٩ - وطنم ایران

نگهبان پیر گفت: چرا اى پادشاه اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم. ..... write your need in a paper and I will respond to it pleasantly, God willing.
X
X
X