شپش سر - Iranderma

ابتلا به شپش سر در تمام جوامع دیده میشود و برای مثال در بچه های مدارس ابتدایی کانادا در هر زمان حدود ... برای مبارزه با شپش بهتر است ابتدا حقایقی را در مورد آن بدانیم :.
X
X
X