کتاب درسی فارسی ششم دبستان (مهارت های نوشتاری) - رشد

درس ﻧﻬﻢ: راز زﻧﺪﮔﯽ. آﻓ. ز. دﻳ. آ. ﻓﺼﻞ اوّل ... ٣ــ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی زﺑﺎن آﻣﻮزی از اوّل دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺷﺸﻢ، ﺣﺮﮐﺘﯽ از ... آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪاری و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی ﻣﺘﻦ درس، ﻃﺮّاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 • ● ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن - رشد
  • ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن (ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪاری) ـ ٣٤ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب: ... راز زﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﺱ ﻧﻬﻢ: .... ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺧﻮﺍﻧﺪﺍﺭی ﻓﺎﺭﺳﯽ، ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯ، ﺍﻃّﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﱳ ﺩﺭﺱ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ...
   126.roshd.ir
 • ● فارسی بخوانیم ششم - پایگاه کتاب های درسی
  • های خوانداری( ـ 34 نام کتاب: ... رازِ زندگی ﺩﺭﺱ ﻧﻬﻢ: .... ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺧﻮﺍﻧﺪﺍﺭی ﻓﺎﺭﺳﯽ، ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯ، ﺍﻃّﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﱳ ﺩﺭﺱ ﻫﺎ ﻭ ...
   www.chap.sch.ir
 • ● پاورپوینت فصل 1 از بخش 2 کتاب کار (کار و فناوری) ششم ابتدایی ...
  • پاورپوینت فصل 1 از بخش 2 کتاب کار (کار و فناوری) ششم ابتدایی - پروژه های طراحی ... پاورپوینت فصل 4 فارسی (خوانداری) ششم ابتدایی - آداب زندگی - درس 9 : راز ...
   www.elminet.ir
 • ● یاس ششم-ملایر
  • سوالات هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس 1 تا 5 ... سوالات متن دروس اول تا سوم مطالعات اجتماعی ... هشت راز نهفته در زندگی انیشتن ... گلهای مطهره دبستان مائده فخریه.
   yass6.blogfa.com
X
X
X