نمونه نامه اعتراض به رای دادگاه - آیین نگارش و نامه نگاری اداری

موضوع : اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی. با سلام و احترام. بدینوسیله مراتب اعتراض خود به دادنامه شماره 0 صادره درخصوص پرونده 0 را تقدیم می ...
X
X
X