دانلود رايگان كتاب گنجينه عظيم دعاهاي ناياب (كتاب داروخانه معنوي ...

اگر دعايتان به اجابت نرسيد مواظب اين سه حالت باشيد دعا كردن سه حالت دارد كه به هر حالتى كه باشد براى انسان اجر معنوى دارد (1) دعاى پيش از دعا كردن
X
X
X