قم ناحيه 1 - وزارت آموزش و پرورش

کارشناس مسئولان و کارشناسان نواحی 4 گانه و مناطق و مسئولین استانی ؛ معاونت آموزش متوسطه و رئیس بازرسی ناحیه یک در این جلسه حضور داشتند.
X
X
X