انجمن داروسازان ایران

1392/07/03 · فرم ثبت تقاضای مسئول فنی /قائم مقام درسایت انجمن داروسازان ایران ... گزارش برگزاری بیست و سومین آموزش قوانین و مقررات توسط انجمن داروسازان زاهدان .... .... 1392/08/21 · مدارک لازم جهت صدور کارت عضویت انجمن داروسازان ایران
 • ● معرفي معاون غذا و دارو - پرتال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  • ... مشاور رئيس دانشگاه و مسئول دفتر كارآفرينيشرح وظايف دفتر كارآفرينيمدارک مورد نیاز .... رئيس انجمن داروسازان استان سيستان و بلوچستان از سال 1386 تا کنون ... رئیس کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی موسسات مشمول قانون مواد خوراکی، ... عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه از تاریخ 31/1/90 تاکنون.
   www.zaums.ac.ir
 • ● انجمن داروسازان ایران - اطلاعیه انجمن علمی داروسازان درخصوص نحوه ثبت ...
  • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ... بخشنامه حقوق مسئولین فنی درسال 1388 · تعرفه حق فنی داروخانه ها درسال 1388 · قرارداد خرید خدمتی مسئولین فنی ...
   anjomandaroosaz.blogfa.com
 • ● مرداد 1390 - انجمن داروسازان ایران - بلاگفا
  • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان .... بخشنامه حقوق مسئولین فنی درسال 1388 · تعرفه حق فنی داروخانه ها درسال 1388 · قرارداد خرید خدمتی مسئولین فنی ...
   anjomandaroosaz.blogfa.com
 • ● درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎ
  • ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ... -84138326. -84130. -84130. داﺧﻠﻲ 326. و. داروﺳﺎز. دﻛﺘﺮا. ﺣﺪود 34000 .... ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺻﺒﺢ ...... ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﺠﻤﻦ .... ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن زاﻫﺪان.
   www.irimc.org
X
X
X