دریافت فایل

(ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ). ﻫﺎﻭﺍﺭﺩ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﺍﻳﻮﺯ. ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ. ﻭﺣﻴﺪﻯ ﺍﺻﻞ. ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺩﻭﻡ، ﭼﺎپ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ. 349 ،1388 ﺹ ... ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ 348 ،1389 ﺹ ... ﻭﻭﻧﺎﻛﺖ. ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺸﻜﺎﻧﻰ. ﭼﺎپ ﺩﻭﻡ 464 ،1387 ﺹ. 80000 ﺭﻳﺎﻝ t ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ. (ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ) ..... t ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻳﺎﺿﻲ ..... t ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ .... ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ... ﺷﻴﻤﻰ ﺗﺠﺰﻳﻪ. (ﻭﻳﺮﺍﺳﺖ ﺷﺸﻢ). ﺍﺳﻜﻮگ، ﻭﺳﺖ، ﻫﺎﻟﺮ. ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭﺟﻮﺍﺩﻯ،. ﻭﻳﺪﺍ ﺗﻮﺳﻠﻰ. ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ 227 ،1387 ...
  • ● دانلود فایل - موسسه آموزش عالی آفاق
    • 17, 16, 1391/05/31, کلیات خاکشناسی جلد اول جنبه های فیزیکی،شیمیایی و ... جلد دوم جنبه های حاصلخیزی خاک, بیژن نقشینه پور, ندارد, مرکز انتشارات و چاپ دانشگاه ... و سخت مبانی نظری و عملی, دکتر سعداله ولایتی, ندارد, جهاددانشگاهی مشهد, 1387 ... 42, 41, 1391/05/31, پرسشهای چهار گزینه ای خاک شناسی (فیزیک، شیمی و حاصلخیزی ...
      afagh.ac.ir
X
X
X