آخرین خبر از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در نفت - نجیرم

تمام کارهای شرکت گاز توسط نیروهای پیمانکاری انجام می شودولی پاداش ... فرمایش کرده اید جانبازان قرارداد موقت برای تبدیل وضعیت باید بالای ۲۵ درصد باشند.
X
X
X