سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

مراجعه کننده محترم توجه فرمایید که تاریخ نوبت دهی جهت روز 93/10/15 می باشد. شماره ملی (*) : شماره تلفن (*) : نام پزشك (*) : داخلي مغز واعصاب -- فهيمه احمدي, قلب ...
X
X
X