تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران (مطالعه ...

نگارنده در این مقاله ضمن بررسی تطبیقی مبحث «تعهدات بایع» در این کنوانسیون و حقوق ایران, درصدد است علاوه بر دفع این احتمال‌، عدم مغایرت رادر این موضوع مدلّل سازد ...
X
X
X