آموزش بافتنی بخش ششم - آریا بانو

آموزش بافتنی بخش ششم بافت یقه گرد قسمت جلوی لباس را تا 15 الی 17 سانتی متر.
X
X
X