دنياي عكس

7-هرکی که خیلی فعال باشه و رفتار خوبی داشته باشه به غیر صدف چون خواهرمه انا شناخته میشه. 8-نظربدید وگرنه ... من ی چند وقتی به خاطر درسام و کارام و گیتارم نمیتونم بیام وب ... ویلدر تعریف کرد ویلدر کپی داداششه و این هم ی عکس از خودش. و داداشش ...
X
X
X