آموزش بافت کلاه و شال - مادربانو

برای بافت این شال، تصمیم گرفتم کشباف ببافم. یکی زیر، یکی رو؛ که بعدا شال پیچ نخورد و خوش فرم بایستد. دو تا زیر دو تا رو هم می شود بافت.
X
X
X