دنیای هنرمندان

اما بچه در خطر است چراکه آیلین در زمان بارداری قرص های سنگینی مصرف کرده،سونر متوجه میشه که آیلین حامله است و میره اش معذرت خواهی و باهم آشتی میکنند وازدواج ...
X
X
X