فرزانه عشق - Blogfa

فرزانه عشق - فرزانه عشقم شعله گرفت و، آتشَش ز ِ تو شد.
X
X
X