جلسات نارانان - انجمن حمایت از خانواده های معتادان | همراه - خانه

نارانان یک برنامۀ ١٢ قدمی است که به خانواده و دوستان معتادان کمک می کند تا از اثرات و عوارض زندگی با یک شخص معتاد بهبود یابند. برنامۀ بهبودی نارانان از دوازده قدم و ...
X
X
X