مهلت ارسال اثار جشنواره دانش اموزی جابر بن حیان سال 93 - آیتا بلاگ

مرحله استانی جشنواره جابربن حيان اردیبهشت ماه 94 ادامه مطلب ... طرح جابر طرحی است دانش اموزان میتوانند ساخته های ذهن خود را به مرحله اجرا در بیاورند .
X
X
X