حل و تشريح مسائل تحقيق در عمليات (حمدي طه)

عنوان اصلی: حل و تشريح مسائل تحقيق در عمليات (حمدي طه) ... حل و تشريح چهار فصل از مسائل ويرايش ششم كتاب آشنايي با تحقيق در عمليات تاليف حمدي طه مي باشد
X
X
X