نمونه آزمون صوتی زبان کلاس هفتم - آموزش زبان انگلیسی متوسطه اول ...

نکات آموزنده زبان انگلیسی(٦٠) ... نمونه آزمون صوتی زبان کلاس هفتم ... فایل سوالات و script مکالمات قرار دارد که می توان در کلاس از آنها استفاده نمود .
X
X
X