فناوری اطّلاعات آموزش و پرورش کاشان | سایت آموزشی همگام

حساب کاربری ماژول حساب کاربری ، به داشبورد سایت همگام مدارس اضافه شده است. منظور از حساب کاربری، اطلاعات مربوط به مدیریت سایت است. (پروفایل مدیر).
X
X
X