وبلاگ لینک کردستان

کتاب قطوری است به قلم خودش، که بسیار شیرین و عبرت انگیز و نکته آموز است ..... «چیشتی مجیور» زندگی نامه ی هه ژار به قلم خودش،چاپ پاریس1997.
X
X
X