سایه گستران زندگی ایرانیان - تولید ورمی کمپوست

دکتر امیر شریفی ... سمینار آشنایی با صنعت ورمی کمپوست در دانشگاه تهران ... به رشد ورمی کمپوست و مزایای استفاده از کرم خاکی و کود آلی در کشاورزی و دامپروری در  ...
X
X
X