متن كامل (DOCX)

سوال اول اینکه انحراف معیار با انحراف معیار از میانگین چه تفاوتی دارد؟ .... دیگر، زمانی از انحراف معیار میانگین استفاده می شود که قرار باشد براساس نمونه استخراج شده ...
X
X
X