نمونه سوالات علوم تجربی سال سوم راهنمایی - . - خانه

مونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش اول. در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید: 1- کاغذ لیتموس آبی در محلول سرکه به رنگ....................در می آید. 2- نیروی جاذبه در میان ...
X
X
X