سوال و جواب بافتنی - انجمن گفتگو بانوان مسلمان ایران

باید دانه ها را یکباره و به صورت سر انداختن اضافه کنم ؟ ... اگر آستین متصله به خود لباسه پس از انتهای دو طرف بافت اضافه کنید مثل سر انداختن.
X
X
X