جشنواره سودوکوی ایران | صفحه اصلی

راهنمای حل سودوکوی نواحی اضافی. سودوکوی نواحی اضافی شباهت زیادی به سودوکوی قطری دارد. در سودوکوی قطری دو ناحیه اضافه تر وجود دارند که از ۹ خانه تشکیل.
X
X
X