مناقصه های فولاد مبارکه اصفهان

انجام فعالیت های اپراتوری و تعمیر و نگهداری دستگاههای مرتبط با کار دامپر دوم واحد انباشت و برداشت شرکت فولاد مبارکه با برآورد 6800000000 ریال ---- انجام عملیات  ...
X
X
X