دنیــــای بافــــت

به درخواست یکی از دوستان الگوی چند نمونه دستبند با طرح قلب رو گذاشتم، ... که در عکس اول میبینید، با میل شروع به گرفتن نخ از آخرین ردیف بافته شده (قبل از ...
X
X
X