برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت آسیب شناسی خانواده توسط امور ...

دوره آموزشی ضمن خدمت آسیب شناسی خانواده و نشست تخصصی کارشناسان و مشاورین امور بانوان استان خراسان رضوی درروز یکشنبه 19 آبان ماه در محل مرکز آموزش نیروی ...
X
X
X