دال ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ١- دال دو ﻃﺮﻓﻪ ٢-

دال دوﻃﺮﻓﻪ. دال ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ. دال ﺗﺤﺖ. دال ﺗﺨﺖ ﻗﺎرﭼﯽ. دال واﻓﻞ. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ. Page 5. دال ﺗﺨﺖ. دال واﻓﻞ. دال ﺗﺨﺖ ﻗﺎرﭼﯽ. دال ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎهﯽ. ﻧﻤﺎي ﺳﻪ. ﺑﻌﺪي داﻟﻬﺎ. ﻧﻤﺎي ﺳﻪ. ﺑﻌﺪي داﻟﻬﺎ .
X
X
X