شاخص ماهانه

ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻝ. ﺑﻬﻤﻦ. ﺩﻱ. ﺁﺫﺭ. ﺁﺑﺎﻥ. ﻣﻬﺮ. ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ. ﻣﺮﺩﺍﺩ. ﺗﻴﺮ. ﺧﺮﺩﺍﺩ. ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ. ( ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ). ﺳﺎﻝ. ۹/۰. ۲/۵. ۲/۶. ۲/۶. ۲/۵. ۲/۵. ۲/۴. ۲/۴. ۲/۴. ۲/۳. ۲/۴. ۲/۴. ۲/۴. ۲/۴. ۱۳۶۹. ۲۰/۷. ۳/۰.
 • ● معاونت اجرای احکام شورا حل اختلاف تهران
  • نحوه اجرای مزایده و تخلیه * چگونگی محاسبه خسارت ... مامورین موافق مجازات و به تادیه خسارت محکوم می شوند) هنچنین، طبق ماده 92 این قانون: ( هرگاه به ...... پاسخ:بر طبق مواد 143و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه1356 دادگاه در صورت ..... خسارت تاخیر =مبلغ چک ×شاخص بهای کالاها و خدمات در سال تقدیم لایحه ضرر و زیان(مثلا 71/159).
   ajra.blogfa.com
 • ● تغییر تقویم مسابقات با درخواست ایران غیرممکن نیست - روزنامه کار و ...
  • چهار شنبه 9 مرداد 22 - 1392 رمضان 31 - 1434 جوالی 2013 - سال بيست وسوم ... کالسه پرونده: 213/755/92-وقت رسیدگی: دوشنبه 92/6/25 ساعت 16 عصر ... بدینوســیله اعالم می شــود آقای زین العابدین ناصر دادخواستی بخواسته مهر و موم و ... دادرســی 3- خســارت تاخیر در تادیه از 91/5/19 تا وصول برابر شــاخص بانک ... حل جدول شماره 5781.
   karvakargar.ir
 • ● ACCPress.com – تازه های حسابداری
  • متن کامل لایحه بودجه سال آینده کل کشور که صبح امروز توسط حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، منتشر شد. icon ادامه مطلب · نسخه قابل  ...
   www.accpress.com
 • ● آگهی - روزنامه حمایت
  • تاخیر تادیه مبلغ مذکور طبق شاخص قیمت ها از تاریخ چک لغایت اجرای حکم در حق ... راست ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی آقای محمد مغانلو صادر ... وقت رسیدگی آن 92/4/8 و ساعت 9/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن ... ریال از بابت هزینه دادرس ی و خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک ها 91/7/7-.
   www.hemayat.net
X
X
X