• سفالگری در نیشابور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  • هنر سفالگری نیشابور، علاوه بر تنوع در تکنیک های ساخت، دارای تنوع های تازه طراحی ... شکل لعاب‏دهی‏، کتیبه‏های زیبای ظروف به خط کوفی، تزیینات نقوش گیاهی، ... روایاتی در خصوص رزق و روزی و انفاق می‏شود از جمله ویژگیهای هنر این دوره‌است که به .... سیاست محرمانگی · دربارهٔ ویکی‌پدیا · تکذیب‌نامه‌ها · توسعه‌دهندگان · نمای تلفن همراه .
   fa.wikipedia.org
 • سفالگری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  • سُفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از این طریق سفال می‌گویند. از مشهورترین سفالینه‌ها می‌توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد. قبل از رواج شیشه ...
   fa.wikipedia.org
 • هنر سفالگری ایران
  • فلات ایران با تنوع اقلیمی خود باحتمال زیاد یكی از مهمترین خاستگاههای اصلی پیدایش و ... م در منطقه زاگرس مركزی و پیدایش چرخ سفالگری و تعامل كوره های سفال پزی در هزاره چهارم پ. ... بنابراين سفالگری نيز به هنر يا صنعت ساخت ظروف و اشيا گلی پخته اطلاق می‌شود. ... از ويژگيهاي سفال‌گري اين زمان، بايد به لعاب ظروف اشاره كرد.
   mehremihan.ir
 • خداآفرين های جعفرآباد های عصر آهن کورگان و معرفي سفال شناسي گونه ...
  • باورها، اعتقادات و نحوه زندگی ... که بر روی این ظروف سفالی ایجاد شده، دربرگیرنده مفاهیمی بسیار با. ارزش از .... اهمیت آن، دیدگاه ساختاری و نوع تکنیک ساخت و ویژگی.
   jarcs.ut.ac.ir
 • Untitled
  • ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ. و ﺑﺎ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه . اﻧﺪ. در ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻞ، از ﻛﺎه ﺧـﺮد ﺷـﺪه ﻳـﺎ ﻋﻠـﻒ ﺧﺸـﻚ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده .اﻧﺪ ... ﺗـﺮﻳﻦ ﻇـﺮوف. ﺳﻔﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎي ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻛﺮﺑﻦ. 14 .... دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻣﺸﻬﻮر درﺑﺎره اﻧﻮاع. ﺳﻔﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﭼﻴﻦ ..... وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺠﻴﺐ اﻳﻦ ..... در دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺎن ﻓﻦ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎري از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮد و ﺗﻨﻮع دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﺪه و از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده از. رﻧﮓ .
   www.pnu.ac.ir
 • تاريخچه هنر سفالگري در ايران
  • فلات ایران با تنوع اقلیمی خود باحتمال زیاد یكی از مهمترین خاستگاههای اصلی پیدایش و ... م در منطقه زاگرس مركزی و پیدایش چرخ سفالگری و تعامل كوره های سفال پزی در هزاره چهارم پ. ... بنابراين سفالگری نيز به هنر يا صنعت ساخت ظروف و اشيا گلی پخته اطلاق می‌شود. ... از ويژگيهاي سفال‌گري اين زمان، بايد به لعاب ظروف اشاره كرد.
   www.mahfouzi-museum.com
 • بخش اول
  • به نظر شما با کدام روش )توصیف شیء یا طراحی آن( میتوان اطالعات مورد نظر دربارهٔ این شیء را ... سال پیش طرح ساده شدهٔ حیوانات، انسان، خورشید، اشیا و غیره را روی سنگ ها، ظروف سفالی، فلزات و مواد دیگر اجرا کرده ... ویژگی های طرح ذهنی تان را به دقت در دفترچهٔ خود یادداشت کنید. .... آیا تا به حال به تنوع میوه ها، شکل و رنگ آن ها توجه کرده اید؟
   roshd.ir
 • تکنولوژی مواد و سرامیک - تکنولوژی ظروف چيني
  • بدنه هايي که لعاب مي خورند بايد يک ويژگي داشته باشند و آن اينست که قبل از ... و ظروف از جنس مواد معدني ساخته شد و سير تكاملي خود را از ظروف گلي و سفالي به ... درسال هاي 1636، 1637و 1639 هلند جمعا صد ها هزار ظرف چيني ساخت شهر " جين ده جن " را خريد . .... با توجه به اينكه در اين عرصه توليد در حجم زياد ، دقت بالا ، كيفيت بالا و تنوع ...
   technoceram.blogfa.com
 • ● زنم با مرداي زيادي رابطه داشت کشتمش!
X بستن تبلیغات