اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

تهران مرحله استاني چهاردهمين مسابقات ملي مهارت تهران كه از صبح ... مرادی رئیس مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای پاکدشت از ارائه آموزش های مهارتی به ... جستجوی نتایج آزمونهای عملی بی سوادی و باسوادی تفاهم نامه(قالی بافی و صنایع ... تاریخ ومحل برگزاری آزمونهای عملی مجددمربوط به قبولشدگان آزمون ادواری کتبی ...
X
X
X