روشهای صرفه جویی در مصرف آب | شرکت آب و فاضلاب استان تهران

برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها از آبیاری قطره ای صرفه جویی کننده آب استفاده کنید. برای دوش ... فرزندانتان را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه سازید.
X
X
X