کوک طلایی - خیاطی به سادگی کوک

جزوۀ آموزشی و الگوهای مربوط به هر دو برنامه با نام کوک طلایی، صبح شنبه هر هفته در کیوسک‌های روزنامه‌فروشی در سطح کشور در دسترس متقاضیان خواهد بود.
X
X
X