دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

براي دريافت فايل الكترونيكي درس تئوري مديريت بخش ادهوکراسی اینجا را کلیک کنید. ... حل تمرین. با سلام! درصدد بر آمدیم با همکاری شما عزیزان روز سه شنبه مورخ ... حسابداری مدیریت-بخش مدیریت ریسک جامع با تمرکز بر مدیریت ریسک مالی.
 • ● دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ Financial Engineering
  • وري در اﺑﺰار و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺧﻼق ﺑﺮاي ﺣﻞ. ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ . اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و رﻳﺴﻚ، رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ، رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي، ﻋﻠﻮم راﻳﺎﻧﻪ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، اﻧﺒﺎرش ... اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد درﺳﻲ آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻛﺪ رﺷﺘﻪ را در آزﻣﻮن.
   www.betsaonline.com
 • ● یک فنجان صرف ریسک
  • کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد/ درس مدیریت مالی / دانشگاه اصفهان ... کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک منافی فصل 4 نحوه معامله اوراق بهادار (تذکر بسیار مهم: تنها متن این فصل ... به هیچ عنوان سؤالات این فصل حل نشود) ..... در کنار این مسائل، بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید قیمت سکه را کمتر از قیمت واقعی آن عرضه کند زیرا طلا ...
   sarferisk.blogfa.com
 • ● وب سایت آموزش مالی حسین عبده تبریزی و میثم رادپور
  • انتشار كتاب مالی املاك و مستغلات (مجموعه مقالات) ... در سال 1353، تحصیلات خود را رشتۀ مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران در سطح ... زمینه‌های تحقیقاتی و حوزه‌های مطالعاتی میثم رادپور عمدتاً در زمینۀ کمی‌سازی مسائل مالی است. برخی از این حوزه‌ها عبارت است از مدل‌سازی مالی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک ( ریسک بازار، ...
   www.iranfinance.net
 • ● مهندسي مالي - مرکز تحصیلات تکمیلی آموزش های مجازی دانشگاه صنعتی ...
  • از طراحي، توسعه و نوآوري در ابزارهاي مالي و ارائه راه حلهاي خلاق براي حل مشکلات و مسايل مالي بمنظور کاهش ريسک در جهت ... فنون مهندسي مالي در بانک ها و ساير موسسات مالي جهت مديريت ريسک مالي ... برنامه درسي اين دوره براي 4 نيمسال تحصيلي طرحريزي شده است و طول دوره حداكثر3 سال ميباشد.
   vu2.aut.ac.ir
 • ● دانلود رایگان جزوات درسی - مدیریت مالی
  • موضوعات مرتبط: ارشد مدیریت مالی، دانلود رایگان جزوات درسی، مدیریت .... اثـر جـان هـال و ترجمـه آن تحـت عنـوان مبانی مهندسی مالی و مدیریـت ریسک در فرمت Pdf .... زده، ياري رساند و تناقض نمايي نظم و بي نظمي در سازمان را حل و فصل كند و ...
   www.modiriatmali.blogfa.com
X
X
X