• سفالگری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  • ظرفهای سفالی، شاید یکی از قدیمی‌ترین ساخته‌های آدمی است. ... هم اینک در اکثر نقاط ایران از جمله در : مند گناباد، لالجین همدان، میبد یزد، شهرضای اصفهان، زنوز .... ایالت کانسوی چین پیدا شدند و ظروف سفالی آنهـا ویژگی‌هایی همانند ظروف سفالی شوش از لحاظ ...
   fa.wikipedia.org
 • هنر سفالگری ایران
  • بنابراين سفالگری نيز به هنر يا صنعت ساخت ظروف و اشيا گلی پخته اطلاق می‌شود. ... ضمن پرداختن به شكار و تهيه خوراك، به ساخت ظروف سفالي نيز اشتغال داشته‌اند. ... لعاب دار، مهره‌هاي بدل چيني كه برخي از آنها با لعاب شيشه ساخته شده بودند به دست آمد. .... اگه زحمتتون نیست د مورد ساخت ظروف سفالی در یزد و تنوع ویژگی های آنها هم ...
   mehremihan.ir
 • Untitled
  • ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﺮﻛﺰي، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻳﺰد، زﻧﺠﺎن، ﻫﻤﺪان، ﻛﺮدﺳﺘﺎن رواج دارد ... ﺗـﺮﻳﻦ ﻇـﺮوف. ﺳﻔﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎي ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻛﺮﺑﻦ. 14. ﺗﺎرﻳﺦ آن ﺑﺪﺳـﺖ. آﻣﺪه و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ..... ﻓﺎرس داﺷﺘﻨﺪ ﺷﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺠﺎرت ﻇﺮوف ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﭼﻴﻨﻲ دﻋـﻮي ﻛـﺮد ﻛـﻪ. ﭼﻴﻨﻲ.
   www.pnu.ac.ir
 • ( دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ) ﺳﻔﺎل ﻗﺮن دﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻴﺰدﻫﻢ در اواﻳﻞ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠ
  • ﻇﺮوف ﻛﻮﺑﺎﭼﻲ. ﻧﺎم اﻳﻦ ﻇﺮوف از ﻣﺤﻞ ﻛﻮﺑﺎﭼﻲ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ از داﻏﺴﺘﺎن ﻗﻔﻘﺎز، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه؛ زﻳﺮا ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻛﻪ ... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻘﺸﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﭼﻴﻦ در ﻇﺮوف ﻛﻮﺑﺎﭼﻪ از روي ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻇﺮف ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﻲ اﻳﻦ .... ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن، ﺳﺎوه ، ﻳﺰد، ﻫﻤﺪان و ﻛﺎﺷﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
   91.98.46.102:8082
 • گزارش اولین بخش در اولین روز سمینار مشترک آکادمی علوم چین - پکن
  • چین اشاره نموده و بیان داشتند که ظروف سفالی و مفرغی و همچنین سکه های ... ظروف شیشه ای در قبر اجداد زمان لاو در کشور مغولستان کشف شده که این ظروف از ... میلادی به شهرهای تبریز؛ کرمان؛ کاشان؛ ساوه؛ یزد و همدان سفر داشته است .
   beijing.icro.ir
 • روزنامه جام جم92/5/13: غذا خوردن در ظروف شاهانه
  • اگرچه در حال حاضر ظروف غذاخوري به شکل ملامين، چيني، سفالي، سراميکي، ... لالجين همدان يکي از مهم ترين مراکز و برندهاي داخلي ظروف سراميک در ايران .... برندهاي خارجي موجود در ايران و تفلون کوير، کوير يزد، زرساب، ايران سب، تاوا، ...
   www.magiran.com
 • همه اما و اگرها درباره ظروف غذاخوری - ایران ویج
  • اگرچه در حال حاضر ظروف غذاخوری به شکل ملامین، چینی، سفالی، سرامیکی، ... لالجین همدان یکی از مهم ترین مراکز و برندهای داخلی ظروف سرامیک در ایران .... در ایران و تفلون کویر، کویر یزد، زرساب، ایران سب، تاوا، عروس تفلون، بیتا ...
   www.iranvij.ir
 • کدام سوغات کدام شهر؟ - بیتوته
  • استان همدان به ساختن ظروف سفالی در تمام ایران معروف است. محصولات این منطقه .... خواص سنگ,نمای شیشه,خانه شیشه ایی,سرویس چینی,سرویس چینی غذا. استفاده از عطر  ...
   www.beytoote.com
 • ● دختر 13 ساله با چهره ای 50 ساله (+عکس)