راهنمای ضوابط و مقررات طراحی فضای پارکینگ ها

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ. ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد .... ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ دﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻗﻒ دو اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺎور ﻋﺎرﺿﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي. اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺟﻠﻮﺗﺮ  ...
X
X
X