جملات زیبا درباره گذشت و بخشش - جملات زیبا یک پند - ارد بزرگ

شعر پندآموز (۳) · جملات زیبا از ... گذشت و بخشش با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید . ارد بزرگ بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد .
X
X
X