تغييرات جديد در قانون خدمت سربازي - - اخبار - قائم آنلاین

این مقام مسئول در ادامه گفت: به تازگی کاهش خدمت سربازی به 18ماه و همچنین ... ماه سال 1392 خود را به سازمانی که در آن مشغول به خدمت بوده‌اند معرفی کنند.
X
X
X