ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ

ﯾﺎﺑﺪ. ﯾﺎ . در. ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺎو ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺮﺑﻪ. آن رﺳﻢ ﻣﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ﻫﻤﺎن آﻟﻔﺎ. ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎو ﺑﻪ ... ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺰرگ در. ﺑﺴﯿﺎري از. ﻣﻮارد اﯾﺪه. ﻫﺎي ﻓﻨﯽ را. ﺑﺎ ﺷﮑﻞ. ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﯿﺎن ﮐﺮده. اﻧﺪ. (. ﺷﮑﻞ. ).1-3.
 • ● ترسيم فني و نقشه كشي -گروه تحصيلي هنر
  • در هر مثلث اندازه زاويه خارجي با مجموع اندازه هاي دو زاويه داخلي غيرمجاور آن برابر ..... در شكل يك بيضي با دو كانون F1, F2 رسم شده است. ..... 3) سه بعدي
   www.tv7.ir
 • ● كار رسم فني عمومي - گروه آموزشی ساخت و تولید
  • عنوان و نام پدیدآور : رسم فنی عمومی ]کتاب های درسی[ رشته های ساخت و توليد- صنایع فلزی...زمينه صنعت برنامه .... و س پس تمرین بعدي شروع ش ود پس هرگز نباید بدون. بررسي یك .... سه نماي هر يك از شكل هاي زير را در قسمت شطرنجي ترسيم كنيد.
   tolid.tama.ir
 • ● گروه معماري - مجتمع فني تهران
  • معماری نوعی عمل خلاقانه است که مقصود آن شکل دادن به فضای زیست انسان ... این دوره به عنوان پیش نیاز دوره های بعدی یعنی اتوکد سطح 2 و اتوکد سه بعدی محسوب می گردد ... در دوره آموزشی رسم فنی دانش پذیران ابتدا با استانداردهای ترسیم و تجسم سه بعدی  ...
   eng.mft.info
 • ● راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB
  • ﻣﺪل ﺳﺎزی، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ. ▫. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده، ... ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ زﯾﺎدی را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ و ﺑﺮداری دارﻧﺪ،. ﮐﺴﺮی از زﻣﺎن ﻃﻮل ... راﺑﻂ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ. ) ﺑﺮای. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ... ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ دو ﺑﻌﺪی رﺳﻢ ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزی آن را. ﺑﺮای ﺣﻞ.
   ce.sharif.edu
 • ● Hendeshe manzer.pdf
  • زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ. ﻧﻤﺎ. اﻧﻮاع ﺗﺼﺎوﻳﺮ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻂ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻄﺢ. رﺳﻢ ﺳﻪ ﻧﻤﺎ. -. ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻨﻲ. ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ. ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ. 1. ﻧﻘﻄﻪ اي. ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ. 2 ... ﻳﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﻳﺎ ﺗﺎ. آ. ﻏﺎز ﻫﻨﺮ .... ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮه ﺳﻪ ﺑﻌﺪي در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ دو ﺑﻌﺪي اﺳﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻞ. ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ.
   www.pnu.ac.ir
X
X
X