سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ارومیه

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني اروميه از فعاليت 15 دستگاه ... دومین کیوسک صدورمکانیزه برگ مرخصی آنلاین تاکسیرانان درارومیه راه اندازی شد .
X
X
X